Nasza firma oferuje kompleksowe us?ugi serwisowania oraz odgrzybiania klimatyzacji.

           


!!! Promocja !!! 
Odgrzybianie klimatyzacji samochodowej za 1 z?.
  


podaj?c nast?puj?ce informacje:
Imi? i Nazwisko
Telefon kontaktowy
Nr rejestracyjny pojazdu

Ca?kowity koszt wykonania us?ugi odgrzybiania klimatyzacji metod? ozonowania wynosi 1 z?.
Czas trwania us?ugi 20 minut. Dodatkowo mo?liwe jest wykonanie us?ugi pe?nego serwisu:
- nabicie klimatyzacji,
- wymiana oleju w cenie 70 z?

Konieczne jest wcze?niejsze poinformowania o zamiarze przeprowadzenia pe?nego serwisu.
Ka?dy uczestnik promocji otrzyma od Firmy WRC MULTIOZON kart? sta?ego Klienta.

Adres serwisu:
Gda?sk ul. Przetoczna 18  Mapa Dojazdowa

tel. 505 594 530
  tel2. 504 309 058  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ACS 650


Drodzy Pa?stwo, jeste?my wyposa?eni w najnowocze?niejszy sprz?t do serwisowania uk?adw klimatyzacji. Obs?ugujemy wszystkie pojazdy wyposa?one w klimatyzacj?. Ponadto posiadamy du?e do?wiadczenie i wiedz? w zakresie dystrybucji urz?dze? ozonuj?cych, ?wiadczenia us?ug ozonowania oraz us?ug serwisowo-naprawczych. Zaufajcie profesjonalistom!


Pe?ny Serwis klimatyzacji powinien obejmowa?:


            1.Nape?nienie uk?adu A/C:
-odessanie czynnika ch?odniczego
-usuni?cie starego oleju
-sprawdzenie szczelno?ci oraz usuni?cie wilgoci z uk?adu poprzez wytworzenie pr?ni
-nape?nienie ?wie?ym olejem i ?rodkiem kontrastowym UV
-precyzyjne nape?nienie czynnikiem ch?odniczym R134a
-test dzia?ania klimatyzacji
                
            2.Odgrzybianie ozonowe:
Zapewnia ca?kowite odka?enie mikrobiologiczne i eliminacj? jakichkolwiek przykrych zapachw pochodzenia zarwno organicznego jak i nieorganicznego.
-zabija: bakterie, wirusy, zarodniki, ple?nie i wszystkie inne mikroorganizmy
-niszczy ?rodki chemiczne powoduj?ce ska?enie (np. pochodz?ce z emisji z paneli, dywanikw, izolacji, farb, lakierw do drewna, tworzyw sztucznych itp.)
-eliminuje zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego ( w tym rwnie? zapach dymu tytoniowego) niszcz?c lotne cz?stki, ktre przenosz? zapachy.
OZON nie kryje nieprzyjemnych zapachw lecz je usuwa. Nale?y tu podkre?li?, ?e aktywnie usuwa zapachy np. tytoniu - z CA?EGO wn?trza pojazdu (rwnie? z tapicerki itp.)
            

            3.Wymiana filtra kabinowego (przeciwpy?kowego)

_________________________
         

Co gwarantuje sprawna klimatyzacja w poje?dzie?


Komfort kierowc
y i pasa?erw
czyni? podr? przyjemn?, nawet w niesprzyjaj?cych warunkach atmosferycznych.
Bezpiecze?stwo
- dobra widoczno?? przez ca?y rok dzi?ki automatycznemu odraszaniu szyb,
- brak zm?czenia kierowcy to krtszy czas jego reakcji,
- lepsza koncentracja kierowcy przy d?u?szej je?dzie.

        Czy nale?y regularnie kontrolowa? uk?ad klimatyzacji?

Zaleca si? raz w roku skontrolowa? klimatyzacj? poniewa?:
wyst?puje samoistny ubytek czynnika ch?odniczego, obni?aj?cy skuteczno?? dzia?ania klimatyzacji
filtr z osuszaczem z biegiem czasu przestaje w?a?ciwie funkcjonowa?, co prowadzi do zatkania uk?adu, a nawet do uszkodzenia bardzo kosztownej spr??arki,
filtr py?kowy w kana?ach powietrznych zatyka si?, co zmniejsza ilo?? powietrza wt?aczanego do wn?trza pojazdu, przyczyniaj?c si? do przeci??enia elektrycznego silnika dmuchawy.
Py?ki kwiatowe tworz? na powierzchni parownika organiczny dywan, ktrego ?yciu towarzyszy nieprzyjemny zapach.

        Co zrobi?, aby korzystanie z klimatyzacji nie szkodzi?o naszemu zdrowiu?

Regularnie odka?a? parownik i wn?trze pojazdu z bakterii i grzybw
- zabezpieczy to nas przed chorobami takimi jak:

* alergie
* choroby uk?adu oddechowego
* nowotwory

- usunie nieprzyjemny zapach z wn?trza pojazdu.

Wilgotne i ciep?e powietrze z klimatyzacji jest idealnym pod?o?em dla bakterii i ple?ni.

Przynajmniej raz w roku wymienia? filtr py?kowy, poniewa? w samochodzie oddychamy tym, co jest zgromadzone na jego wk?adzie filtruj?cym. Gdy jest on mocno zanieczyszczony, st??enie py?kw w kabinie pojazdu b?dzie kilka razy wi?ksze ni? na zewn?trz.
Nie przekracza? 7C r?nicy mi?dzy temperatur? zewn?trzn?, a temperatur? panuj?c? we wn?trzu pojazdu. Wi?ksze r?nice temperatur sprzyjaj? infekcji grnych drg oddechowych (kaszel, katar itp.)
Nawiew powietrza kierowa? na szyby lub nogi, jednak nigdy nie wprost na kierowc? i pasa?era.
 

Copyright © 2006 - 2009 WRC MULTIOZON. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione.
Grafik komputerowy, Grafik Gdańsk, tworzenie stron Gdańsk, Projektowanie stron Gdańsk
Zakres oferty obejmuje:usuwanie zapachów ozonatory domowe, ozonownie ozonatory przemysłowe, medyczne generatory ozonu (ozonator stomatologiczny),
systemy ozonowe (ozonatory do wody i powietrza, koncentratory tlenu, mierniki stężenia ozonu) oraz inne urządzenia ozonujące.
Ponadto firma zajmuje się świadczeniem usług ozonowania pomieszczeń i wody.